a
THCS TRẦN QUANG KHẢI
a
Bài dự thi đạt giải khuyến khích tại hội thi cán bộ - giáo viên thư viện giỏi cấp thành phố Đà Nẵng, năm 2013

Bài dự thi đạt giải khuyến khích tại hội thi cán bộ - giáo viên thư viện giỏi cấp thành phố Đà Nẵng, năm 2013

  • 07/12/2013
Trong các lĩnh vực giáo dục, có lẽ giáo dục về nhân cách con người là quan trọng nhất và khó khăn nhất! Ông bà ta xưa đã đúc kết ra kinh nghiệm: " Dạy con từ thưở còn thơ", thật là chí lý! Cùng với kinh nghiệm đó là cách giáo dục con cái.. " Thương cho roi, cho vọt"
 Tin tức:
thư viện thông minh